سفارش می پذیریم .

سفارش بسته است .

نوشیدنی

دلستر قوطی

مكان گيرنده
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه

۲۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۲۴,۰۰۰ تومان