سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

نوشیدنی

نوشابه

۱۹,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر قوطی

۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۱۹,۰۰۰ تومان